Statut KS Błonianka

STATUT KLUBU SPORTOWEGO „BŁONIANKA”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Klub Sportowy działający na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Klubu Sportowego Błonianka, zwany dalej "Klubem".

§2

Siedzibą Klubu jest Błonie.

§3

Terenem działania Klubu jest obszar Unii Europejskiej.

§4

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§5

Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnokrajowych związków, stowarzyszeń i związków sportowych oraz organizacji międzynarodowych.

§6

Klub działa na podstawie ustaw: o sporcie, o kulturze fizycznej, Prawo o stowarzyszeniach, innych ustaw oraz niniejszego statutu. Czas trwania klubu nie jest ograniczony.

§7

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, oznak i znaczków organizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wzory pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych określi uchwała Zarządu Klubu.

Rozdział II

Cele, zadania Klubu i sposoby ich realizacji

§8

Celami i zadaniami Klubu są:

 1. rozwijanie rożnych form kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Błonie
  w szczególności dzieci i młodzieży,
 2. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży
  w oparciu o uprawiane dyscypliny sportu,
 3. integrowanie środowiska lokalnego,
 4. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie patologii w środowisku dzieci
  i młodzieży oraz współdziałanie w tym zakresie z organami samorządowymi
  i innymi podmiotami,
 5. promocja zdrowia - upowszechnianie zdrowego trybu życia,
 6. promocja Gminy, Powiatu i Województwa na arenie krajowej oraz międzynarodowej.

§9

Cele i zadania wymienione w § 8 Klub realizuje przez:

 1. organizowanie sekcji powołanych do uprawiania w Klubie dyscyplin sportowych,
 2. organizowanie szkolenia sportowego,
 3. organizowanie zawodów mistrzowskich oraz imprez sportowych i rekreacyjnych,
 4. współdziałanie z innymi organizacjami i podmiotami na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 5. upowszechnianie krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 6. udział w akcjach charytatywnych,
 7. prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o sporcie, ustawy o kulturze fizycznej i niniejszego statutu.

§ 10

Działalność określona w § 8 i § 9 jest wyłączną działalnością statutową Klubu i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

§11

Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z:

 1. organami rządowymi i samorządowymi,
 2. innymi klubami i związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń.

§12

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na:

 1. społecznej pracy swoich członków i działaczy,
 2. pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców zawodników,
 3. bazie sportowo-rekreacyjnej szkół oraz jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa.

§13

Klub działa według zasad:

 1. wszystkie władze Klubu są wybierane i zobowiązane do składania członkom sprawozdania ze swej działalności,
 2. władze Klubu podejmują samodzielne uchwały,
 3. wszelkie ogniwa organizacyjne i członkowskie Klubu, działają zgodnie z uchwałami władz Klubu.

§14

Sekcje i zespoły Klubu działają według zasad:

 1. Sekcje i zespoły są jednostkami organizacyjnymi Klubu powołanymi przez Zarząd.
 2. Szczegółowe zasady funkcjonowania sekcji i zespołów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd, zwykłą większością głosów.
 3. Sekcje i zespoły grupują członków Klubu według ich zainteresowań.

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§15

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. juniorów,
 3. wspierających,
 4. honorowych.

§16

1. Członkami zwyczajnymi Klubu może być każdy obywatel Polski, który złoży pisemną deklarację i zostanie przyjęty przez Zarządu Klubu.

2. Osoby w wieku poniżej 18 lat mogą być członkami zwyczajnymi Klubu za zgodą przedstawicieli ustawowych.

3. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które zadeklarują pomoc w realizacji celów Klubu, w szczególności pomoc finansową.

§17

1.Członkiem juniorem jest każda osoba do 18 lat, która uczęszcza na zajęcia prowadzone
w Klubie, po uprzednim złożeniu pisemnej deklaracja przez rodziców lub prawnych opiekunów.

2. Po ukończenie 18 lat członek junior staje się automatycznie członkiem Klubu.

3. Juniorzy posiadają prawa i obowiązki członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego
i biernego prawa wyborczego oraz płacenia składek ustalonych przez Walne Zebranie Klubu

4. Składkę członkowską dla juniorów ustala Zarząd Klubu.

§18

1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych, juniorów oraz wspierających dokonuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej:

1) imię i nazwisko (nazwę),

2) miejsce zamieszkania (siedzibę),

3) w przypadku osób fizycznych - datę urodzenia,

4) oświadczenie o przystąpieniu,

5) w przypadku juniorów - zgodę przedstawicieli ustawowych,

6) w przypadku kandydatów na członków wspierających - zakres zadeklarowanej pomocy
na rzecz Klubu,

2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały o przyjęciu.
Po podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.

§19

1. Członkami honorowymi Klubu mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone
dla rozwoju i działalności Klubu.

2. Godność członka Honorowego nadawana jest przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu.

3. Członkowie Honorowi posiadają prawo członka zwyczajnego.

4. Do obowiązku członka Honorowego należy przestrzeganie Statutu.

5. Członkowie Honorowi nie muszą opłacać składek członkowskich.

6. Godność członka honorowego może być cofnięta przez Walne Zebranie Członków
i Klubu.

§20

1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:

 1. uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym,
 2. zgłaszać do władz Klubu wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Klubu oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia,
 3. brać udział w zajęciach, zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych, organizowanych przez Klub,
 4. korzystać z urządzeń i sprzętu Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
 5. korzystanie z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

2. Uprawnienia o których mowa w ust. 1 pkt. 1) nie przysługują małoletnim członkom Klubu w wieku poniżej18 lat.

3. Postanowienia wymienione w ust. 1 pkt. 2), 3), 4) stosuje się również do członków wspierających. Ponadto członkowie ci mają prawo uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu z głosem doradczym.

§21

1. Wszyscy członkowie Klubu zobowiązani są:

 1. troszczyć się o dobro i rozwój Klubu,
 2. brać czynny udział w działalności Klubu,
 3. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu,
 4. dbać o mienie Klubu,
 5. podnosić poziom wiedzy z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez udział
  w szkoleniach.

2. Do obowiązków członków zwyczajnych oraz juniorów należy także regularne opłacanie składek członkowskiej, a członków wspierających - spełniania zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu.

3. Członkowie zwyczajni oraz juniorzy Klubu będący zawodnikami są obowiązani do godnego reprezentowania barw Klubu oraz wykonywania innych obowiązków, określonych dla zawodników w ustawie o kulturze fizycznej.

§22

1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

 1. śmierci członka,
 2. dobrowolne wystąpienia zgłoszona na piśmie do Zarządu,
 3. skazaniem prawomocnym wyrokiem sądu karę więzienia bez możliwości ponownego ubiegania się o przyjęcie w poczet członków,
 4. rozwiązania Klubu.

2. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek:

 1. nie przestrzega postanowień Statutu, Regulaminu sekcji i innych przepisów,
 2. w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
 3. działa na szkodę Klubu,
 4. nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres dłuższy niż
  12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia,
 5. nie opłaca składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały członek może się odwołać do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od jej doręczenia wraz
z uzasadnieniem.

4. Osoba, która przestała być członkiem Klubu obowiązana jest zwrócić legitymację, oddać wypożyczony sprzęt oraz uregulować inne zobowiązania wobec Klubu.

5. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do członków wspierających.

Rozdział IV

Władze Klubu oraz ich organizacja

§23

1.Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Klubu,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Klubu
w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.

§24

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.

2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
 2. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu,
 3. dokonywanie zmian w statucie Klubu,
 4. określenie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczenia przez członków zwyczajnych Klubu,
 5. decydowanie o rozwiązaniu Klubu,
 6. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw:
  1. - wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu,
  2. - dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu.

§25

1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz
na rok.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. na wniosek 1/3 ogółu członków Klubu.

4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania, o którym mowa w ust. 1 lub 2,
w ciągu 30 dni od upływu terminu albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust.3 pkt 2) i 3) Walne Zebranie Klubu może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

5. Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.

6. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Klubu zmieniony lub rozszerzony.

7. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd Klubu.

§26

1. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne:

 1. w pierwszym terminie - gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków,
 2. w drugim terminie - bez względu na liczbę członków obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

2. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się Klubu mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków.

§27

1. Z wyjątkiem uchwał, o których mowa w ust. 2, uchwały Walnego Zebrania Klubu zapadają zwykłą większością głosów.

2. Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu się Klubu zostają podjęte, jeżeli opowie się za nimi co najmniej 2/3 obecnych członków.

§28

1. Zarząd Klubu składa się z 6 - 10 członków, w tym Prezesa, 1 -2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.

2. O składzie Zarządu decyduje Walne Zebranie Klubu.

3. Wyboru członków Zarządu dokonuje się z pośród kandydatów - członków Klubu, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie, z ograniczeniem zawartym w art. 3 ust. 2 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.

§29

1. Do kompetencji Zarządu należy :

 1. kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. podejmowane uchwał i wykreślanie z listy członków,
 4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 5. składanie sprawozdań z działalności Klubu,
 6. zarządzanie majątkiem Klubu,
 7. reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,
 9. wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.

2. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes lub Sekretarz.

3. Umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu Klubu Prezes
lub Wiceprezes i Skarbnik lub Sekretarz.

§ 30

Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, za aktywną pracę nad rozwojem sportu
i kultury fizycznej oraz szczególne osiągnięcia sportowe członkowie Klubu mogą być wyróżniani w formie:

 1. pochwały ustnej,
 2. dyplomu uznania,
 3. nadania odznaczenia, stopnia lub odznaki.

§31

Za niewłaściwe wykonanie zadań, niezastosowanie się do postanowień Statutu i Regulaminu Sekcji, członkom Klubu mogą zostać wymierzone następujące formy kar w następującej kolejności:

 1. upomnienie ustne,
 2. nagana z ostrzeżeniem,
 3. zawieszenie w prawach członka,
 4. skreślenie z listy członków Klubu na wniosek Zarządu Klubu.

§32

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

2. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa Regulamin działania Zarządu uchwalany przez Zarząd.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

4. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu
i pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu.

§33

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:

 1. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Klubu,
 2. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem,
 3. kontrolowanie przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Klubu,
 4. przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
 5. wykonywanie innych czynności przewidzianych w statucie.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo:

 1. składania zastrzeżeń uchwał Zarządu i decyzji jego członków z punktu widzenia legalności, celowości i gospodarności,
 2. wydawania zaleceń pokontrolnych oraz określenia sposobów i terminów usunięcia nieprawidłowości,
 3. występowania o zwołanie posiedzenia Zarządu.

§34

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków i wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.

2. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji Rewizyjnej oraz trybu prowadzenia przez nią kontroli określa Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalany przez Komisję Rewizyjną.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane większością głosów przy obecności
co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej.

§35

1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

 1. upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo -Wyborczym Klubu,
 2. ustania członkostwa w Klubie,
 3. zrzeczenia się udziału w tych organach,
 4. odwołania przez Walne Zebranie Klubu.

2. Każdy członek Klubu biorący udział w Walnym Zebraniu może zgłosić wniosek
o odwołanie członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium, nawet gdyby ta spraw nie była umieszczona w porządku obrad.

3. Członek Komisji Rewizyjnej:

 1. może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków Klubu tylko w razie niespełnienia wymagań przewidzianych w Prawie o stowarzyszeniach,
 2. może być odwołany przez Walne Zebranie.

4. Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą:

 1. być członkami zarządu, małżonkami członków tego zarządu ani pozostawać
  z członkami tego zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 3. otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określonej w ustawie o wynagrodzeniach osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§36

1. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, których członkostwo ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

2. Kooptacja, o której mowa w ust. 1 nie może dotyczyć więcej niż połowy członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

3. W przypadku jeśli liczba kandydatów była mniejsza niż liczba członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, których członkostwo ustało, a liczba członków spadłaby poniżej liczby minimalnej określonej w Statucie, każdy z tych organów, po wyczerpaniu trybu,
o którym mowa w ust. 1 ma prawo samodzielnego wyboru członków do końca kadencji. Ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§37

Dla obsługi administracyjnej Klubu Zarząd może utworzyć biuro, określając jego organizację i zakres działania.

§38

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki finansowe.

2. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:

 1. składek członkowskich i wpisowego,
 2. darowizn, zapisów i spadków,
 3. dotacji państwowych, samorządowych i pozarządowych na zadania zlecone Klubowi,
 4. majątku Klubu,
 5. wpływów z organizacji szkoleń, zawodów i imprez sportowych,
 6. innych źródeł.

§39

1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Klub może nabywać prawa

i zaciągać zobowiązania.

2. Do dokonania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

§40

Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie Klubu w trybie określonym w Statucie.

§41

1. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na który zostaje przeznaczony majątek Klubu.

2. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust.1, nie stanowi inaczej, likwidatorami są: Prezes, Wiceprezes i Sekretarz Zarządu Klubu.

PLIK DO POBRANIA (.doc)

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości
Shoutbox
Dołącz do rozmowy ?