RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW ZAWODNIKÓW

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informuję, że:

 1. Klub Sportowy Błonianka Błonie przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z przynależnością do Klubu Sportowego Błonianka Błonie.
 2. Administratorem danych osobowych jest Klub Sportowy Błonianki Błonie z siedzibą przy ulicy Legionów 3A w Błoniu.
 3. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 05-870 Błonie, ul.Legionów 3A, lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@blonianka.com.pl
 4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: p.fabiszewski@blonianka.com.pl

Administrator danych informuje, że:

 1. przetwarzanie przez klub Błonianka Błonie dane osobowe członków Klubu Sportowego Błonianka Błonie oraz kandydatów na członków Klubu Sportowego Błonianka Błonie pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;
 2. podanie danych osobowych klubu Błonianka Błonie jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w klubie Błonianka Błonie. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w klubie Błonianka Błonie. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z r rezygnacją z ubiegania się o członkostwo klubu Błonianka Błonie albo z wystąpieniem z klubu Błonianka Błonie;
 3. Odbiorcą danych osobowych są: Członkowie Zarządu Klubu Sportowego Błonianka Błonie, pracownicy Klubu Sportowego Błonianka Błonie, podmioty i organizacje współpracujące z Klubem Sportowym Błonianka Błonie.
 4. Pani/Pana dane osobowe:
  1. podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,
  2. przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do klubu Błonianka Błonie wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
   (nie są przetwarzane w celach handlowych),
  3. będą przechowywane, przez okres przynależności do klubu Błonianka Błonie, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,
  4. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też
   jakichkolwiek pomiarów,
  5. nie są przekazywane żadnym innym podmiotom;
 5. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.
 6. w razie uznania, że przetwarzanie przez klub Błonianka Błonie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości
Shoutbox
Dołącz do rozmowy ?