Regulamin KS Błonianka Błonie

Klub Sportowy Błonianka Błonie

ul. Legionów 3A, 05-870 Błonie

tel. 505865555

e-mail: biuro@blonianka.com.pl

www.bloniankablonie.futbolowo.pl

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/2019 Zarządu KS Błonianka z dnia 14.01.2019 r.

Regulamin Klubu Sportowego Błonianka Błonie

Prawa i obowiązki Uczestników zajęć oraz ich rodziców/opiekunów z dnia 1 marca 2019 r.

§1 Zasady ogólne

1.Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin) określa podstawowe zasady funkcjonowania Klubu Sportowego Błonianka Błonie (dalej; "KS Błonianka") oraz prawa i obowiązki jego nieletnich Uczestników zajęć oraz ich rodziców/opiekunów.

2.Zawodnikiem Klubu Sportowego Błonianka Błonie może zostać każde dziecko, które pozytywnie przeszło rekrutację sportową i dydaktyczną w naszym klubie.

Osobami odpowiedzialnymi za obiektywną ocenę potencjału dziecka są trenerzy pracujący w

KS Błonianka. Głos decydujący należy do trenera prowadzącego dany rocznik.

Warunkiem gry w KS Błonianka jest również brak przeciwwskazań zdrowotnych oraz prawnych do udziału w zajęcia sportowych.

Zajęcia w KS Błonianka mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.

3. Aby uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez KS Błonianka należy posiadać aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników grających w rozgrywkach ligowych).

KS Błonianka zapewnia cyklicznie wizyty lekarza w klubie które są dodatkowo płatne, jednak rodzic/opiekun może je wykonać we własnym zakresie.

4. Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej, jako reprezentant KS Błonianka zobowiązuje się być obecnym na w/w zawodach i godnie go reprezentować zarówno na boisku jak i po za nim.

5. Nieobecność zawodnika bez poinformowania i akceptacji trenera traktowane będzie jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika, za które mogą zostać wyciągnięte konsekwencje przewidziane w §3

6. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.

7. Zawodnicy KS Błonianka mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek oraz dbają o zdrowy i higieniczny tryb życia.

8. Obowiązkiem każdego gracza KS Błonianka jest nie tylko obecność na treningach, meczach oraz wydarzeniach organizowanych przez KS Błonianka, ale również dbanie o jak najlepsze wyniki w nauce szkolnej.

9. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

10. Na skutek decyzji trenerów KS Błonianka zawodnik może zostać przeniesiony do innej grupy.

11. W każdej chwili trener zespołu ma prawo w ramach zwiększenia rywalizacji w zespole zrezygnować z najmniej perspektywicznych lub najsłabszych zawodników swojego zespołu zastępując ich innymi graczami. Trener ma prawo zrezygnować również z zawodnika w każdym innym momencie sezonu ze względów dyscyplinarnych.

§2 Prawa i obowiązki zawodnika KS Błonianka Błonie

1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania

lekarskie (dotyczy tylko zawodników grających w rozgrywkach ligowych) oraz podpisaną DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA CZŁONKA JUNIORA DO KLUBU SPORTOWEGO BŁONIANKA BŁONIE.

2. Zawodnik KS Błonianka zobowiązuje się:

a) godnie reprezentować barwy KS Błonianka zarówno w trakcie treningu, meczu jak i w życiu

codziennym,

b) szanować kolegów z zespołu, pracowników KS Błonianka, rywali i sędziów,

c) dbać o jak najlepsze oceny w szkole,

d) dbać o porządek, po zajęciach sportowych nie zostawiać żadnych śmieci po sobie (puste butelki,

reklamówki, itp.)

e) trenować w jednolitym stroju treningowym który obowiązuje dla danej grupy, ochraniacze na kości goleni, buty piłkarskie odpowiednie do nawierzchni (korki, turfy, halówki) oraz bidon z wodą/napojem izotonicznym.

f) przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania

sprzętu sportowego,

g) wykonywać polecenia trenera prowadzącego zajęcia oraz innych pracowników KS Błonianka

h) być sumiennym i zdyscyplinowanym (nie spóźniać się na zajęcia),

i) w razie nieobecności na zajęciach zespołu powiadomić trener o nieobecności (sms, telefonicznie)

j) w razie kontuzji uczestniczyć w zajęciach treningowych i wykonywać program indywidualny przekazany przez trenera (wyjątek stanowią zawodnicy chorzy lub przechodzący rehabilitację w tym samym czasie),

k) w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,

l) wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,

m) w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu,

n) dbać o sprzęt treningowy – ubrania, piłki, pachołki itp.

o) poinformować trenera o ewentualnych zajęciach dodatkowych, które mają wpływ na uczestnictwo w treningach/turniejach/meczach

p) uzyskać zgodę KS Błonianka na ewentualne testy w innych klubach lub udział w turniejach, meczach gdzie zawodnik ma występować w barwach innych niż KS Błonianka.

3. Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn nie pojawia się na treningu lub w szkole, nie może być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na najbliższe spotkanie ligowe lub turnieje, mecze towarzyskie,

4. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.

5. W przypadku zniszczenia mienia KS Błonianka lub wyrządzenia szkód podczas treningów, turniejów, meczów, obozów wszelkie koszty ponosi winowajca.

§3 Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika KS Błonianka.

1. Każdy rodzic/opiekun zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem KS Błonianka.

2. Zgłoszenie dziecka poprzez podpisanie DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA CZŁONKA JUNIORA DO KLUBU SPORTOWEGO BŁONIANKA BŁONIE, oznacza akceptację warunków zawartych w niniejszym regulaminie i stosowania się do jego ustaleń.

3. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich koncentrację.

4. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody lub poza ogrodzeniem, jeśli obiekt nie posiada trybun

5. Wstęp na płytę boiska, do szatni mają tylko zawodnicy, trenerzy oraz inni pracownicy KS Błonianka.

6. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej ani arbitrów spotkania, a także nie instruować swojego dziecka jak ma grać – jest to zadanie trenera

7.Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek członkowskich. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd Klubu Sportowego Błonianka Błonie. Szczegółowe informacje na temat obowiązków i zasad opłacania składek w §4 Opłaty.

8. Rodzice/opiekunowie, zawodnicy zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu (sms lub telefonicznie)

9. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić Klub pisemnie (mailowo lub pisemnie na ręce trenera lub na adres korespondencyjny)

10. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego.

11. Wnioski o zmianę barw klubowych rozpatrywane są indywidualnie,

12. Rodzic/opiekun zdaje sobie sprawę, iż w procesie szkolenia za sprawą selekcji/spraw dyscyplinarnych jego dziecko/podopieczny może zostać w każdej chwili za sprawą decyzji trenera zespołu lub władz KS Błonianka skreślone z listy zawodników KS Błonianka.

13. Rodzic /opiekun zobowiązany jest do obecności na zebraniach organizowanych przez trenera

zespołu/klub oraz stały kontakt z trenerem zespołu w celu śledzenia postępów swojego dziecka.

14. W trakcie wyjazdów na turnieje, mecze autami prywatnymi klub nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe na drogach.

§4 Opłaty

1.Członkostwo w KS Błonianka jest odpłatne.

2.Nowy zawodnik wstępujący do KS Błonianka dokonuje jednorazowej wpłaty wpisowego na konto bankowe KS Błonianka. W ramach wpisowego dziecko na własność otrzymuje strój piłkarski, oraz piłkę.

3.Opłata członkowska na dany rok kalendarzowy określona jest w dokumencie: "Zasady wnoszenia składek w Klubie Sportowym Błonianka"

4.Rok kalendarzowy, o którym mowa powyżej trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

5.Wysokość opłaty członkowskiej w kolejnych latach będzie ustalana przez Zarząd KS Błonianka przed rozpoczęciem danego roku kalendarzowego, jednak nie później niż do 1 grudnia.

6.Zarząd KS Błonianka, w szczególnych przypadkach, w ciągu roku kalendarzowego może zmienić wysokość opłaty członkowskiej. Nowa stawka obowiązuje jeśli rodzic/opiekun nie złoży rezygnacji z członkostwa w KS Błonianka w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o zmianie stawki.

7.Wysokość opłaty członkowskiej będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej KS Błonianka. Dodatkowo rodzice/opiekunowie Uczestników zajęć zostaną powiadomieni o zmianie wysokości opłaty członkowskiej przez trenera przy okazji zajęć, telefonicznie, lub sms-owo.

8.Prawo do obniżenia składki członkowskiej mają Uczestnicy zajęć spełniający warunki określone w §5 "Zasady wnoszenia składek w Klubie Sportowym Błonianka Błonie".

9.Rodzice /opiekunowie zobowiązani są do terminowego opłacania składek zgodnie z dokumentem "Zasady wnoszenia składek w Klubie Sportowym Błonianka Błonie"

10.Nie opłacenie składki za okres 2 miesięcy (do ostatniego dnia bieżącego miesiąca) skutkować będzie zawieszeniem Uczestnika, a w przypadku braku uregulowania zaległości w ciągu kolejnego miesiąca (ostatni dzień miesiąca) możliwością wypowiedzenia członkostwa przez KS Błonianka ze skutkiem natychmiastowym.

11.W przypadku wystąpienia problemów natury materialnej rodzice/opiekunowie mogą wnioskować do Zarządu KS Błonianka o częściowe, lub całkowite zwolnienie ich z opłat członkowskich. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Uczestnik może przystąpić do zajęć.

12.W uzasadnionych indywidualnych przypadkach, na podstawie wniosku rodzica/opiekuna i po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem KS Błonianka, Klub może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu płatności opłaty członkowskiej.

§5 Wyróżnienia i nagrody.

1.Za szczególne osiągnięcia KS Błonianka może przyznawać swoim Uczestnikom zajęć nagrody lub wyróżnienia

2.Nagrody lub wyróżnienia przyznaje Zarząd KS Błonianka na wniosek trenera danej grupy.

3.Przyznawane nagrody mogą mieć charakter wyłącznie rzeczowy.

4.Wyróżnieniem KS Błonianka są:

a) dyplom

b) list gratulacyjny

c) pochwała

§6 Rodzaje kar dyscyplinarnych. Zasady karania

1. Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodnika KS Błonianka są:

a) upomnienie,

b) nagana,

c) kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 10 meczów,

d) dyskwalifikacja czasowa – do 6 miesięcy lub skreślenie z listy zawodników KS Błonianka

2. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica/opiekuna, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika KS Błonianka, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.

§7 Wykorzystanie wizerunku

1. KS Błonianka ma prawo dysponować wizerunkiem zawodnika na potrzeby klubu, w szczególności:

a) Utrwalania wizerunku na zdjęciach i filmach publikowanych na stronie internetowej klubu,

profilach w mediach społecznościowych oraz na oficjalnym kanale na YouTube a

także w materiałach drukowanych (gazetki, prospekty etc)

b) Wpisania imienia, nazwiska oraz daty urodzenia zawodnika w mediach określonych w pkt a przy

opisach meczy i innych wydarzeń (kadra, strzelcy bramek itp.)

c) Wykorzystania wizerunku zawodnika w materiałach reklamowych (plakaty, filmy reklamowe itp.)

emitowanych przez Klub Sportowy Błonianka Błonie.

§8 Postanowienia końcowe

1.Zawodnik zawsze ma prawo zgłosić się ze swoimi problemami, a trener ma obowiązek zrobić

co może, aby udzielić pomocy. Jeśli zawodnik lub rodzic chce porozmawiać z inną osobą niż

trener powinien skontaktować się z prezesem klubu.

2. KS Błonianka zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem rodziców/opiekunów zawodników.

3. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z Klubu Sportowego Błonianka Błonie

4. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener drużyny lub Zarząd KS Błonianka.

5. Niniejsze Regulamin został przyjęte Uchwałą Zarządu KS Błonianka w dniu 14.01.2019 r. i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r.

Deklaracja do pobrania.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości
Shoutbox
Dołącz do rozmowy ?